«Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2023»

ΘΕΜΑ : «Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και
Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2023».
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6/29-11-2002
(ΦΕΚ1538 τ. Β΄/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε
ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και
βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις προτάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
ζητήθηκαν με τo με αριθμ. Φ.251/43409/Α5/12-4-2023 έγγραφό μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τις έδρες και τους επόπτες των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής
Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
—–
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι, 4 – 5 – 2023
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Φ.251/ 50277 /Α5
email: t01ode2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Σ. – Νικητοπούλου Θ.
Τηλέφωνο: 210-3442689 – 210-3442703 Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΚΟΙΝ:
1) κ.κ.Περιφερειάρχες (μέσω των Π/κων Δ/νσεων Εκπ/σης)
2) κ.κ.Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
3) κ.κ.Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης.
(με την παράκληση να ενημερώσουν όλα
τα Λύκεια της περιφέρειάς τους)
4) κ.κ. Συμβούλους Εκπαίδευσης Φυσικής
Αγωγής (με τη φροντίδα των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).
5) κ.κ. Επόπτες Επιτροπών Υγειονομικής
Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας
Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ του ΠΙΝΑΚΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. (με την φροντίδα των
Οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
1. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, με επόπτη τον κ. Σταθούλη Σπυρίδωνα,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α’.
2. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, με επόπτη την κ. Βούξινου Ανδριανή, Σύμβουλου
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
3.Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας, με επόπτη την κ. Μαριώλη Ελένη, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α’.
4. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δ’ Αθήνας με επόπτη την κ. Κατσιγιάννη Αφροδίτη, Σύμβουλο
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
5. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με επόπτη τον κ. Τσόνια Σταύρο,
Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
6. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με επόπτη την κ. Σπανού Αικατερίνη, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α’.
7. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ.
Οξύζογλου Νικόλαο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
8. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ.
Πατμάνογλου Στυλιανό, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
9. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη την κ.
Βασιλειάδου Όλγα, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
10. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ.
Ντάνη Απόστολο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
11. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, με επόπτη τον κ. Κατσικαδέλη Μιχαήλ, Σύμβουλο
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
12. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με επόπτη τον κ. Ηλιόπουλο Δημήτριο,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α’.
13. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με επόπτη τον κ. Νηστικάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.
14. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ‘Εβρου, με επόπτη την κ. Παρασχάκη Χρυσή, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.
15. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με επόπτη την κ. Κεχαγιά Βασιλική, Σύμβουλο
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 11.
16. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με επόπτη τον κ. Ξένη Απόστολο, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.
17. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με επόπτη τον κ. Παλαμά Αθανάσιο, Σύμβουλο
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
18. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με επόπτη την κ. Μπατσίλα Δάφνη, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Α’.
19. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, με επόπτη τον κ. Κωτούλα Χρήστο, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.
20. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, με επόπτη τον κ. Δημακόπουλο Ιωάννη,
Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.
21. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, με επόπτη τον κ. Τσολακίδη Γεώργιο, εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ11 με βαθμό A’.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εσωτερική διανομή
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού κ. Μακρή
3. Γ.Γ.ΑΒΕΕΑ
4. Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων
5. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
6. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήμα Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ/νσεις Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΕΣ
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Related Posts