Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και
των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την
αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το
προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο

Related Posts