Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων(20/06/2024)  οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ίδιες, εφόσον έχουν ενηλικιωθεί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.
Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Related Posts